Сектор освіти Олександрівської районної державної адміністрації

Система оцінювання

Система оцінювання

Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт.

Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи (крім секції науково-технічної творчості та винахідництва  і секції літературної творчості)

Критерій

Бали

1.

Актуальність, теоретичне і (або) практичне значення роботи

25

2.

Наукова новизна одержаних результатів

20

3.

Системність і повнота у розкритті теми; аргументованість висновків, їх відповідність отриманим результатам

20

4.

Дослідницький характер роботи; доцільність та коректність використаних методів дослідження

25

5.

Стиль, грамотність, логічність викладу; відповідність вимогам до змісту та оформлення наукових робіт

10

Всього

100

 

 

Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи

секції науково-технічної творчості та винахідництва

Критерій

Бали

1.

Актуальність, практичне, прикладне значення роботи

25

2.

Науково-технічна новизна, евристичність роботи

20

3.

Системність і повнота у розкритті теми; аргументованість висновків, їх відповідність отриманим результатам

20

4.

Дослідницький характер роботи; доцільність та коректність використаних методів дослідження

20

5.

Функціональна спроможність винаходу, наявність патенту

5

6.

Стиль, грамотність, логічність викладу; відповідність вимогам до змісту та оформлення наукових робіт

10

Всього

100

 

Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи

секції літературної творчості

Критерій

Бали

1

Повнота розкриття теми та художніх образів

40

2

Оригінальність образно-художнього мислення

30

3

Власна творча неповторність

20

4

Грамотність викладу, культура оформлення

10

Всього

100

 

 

Оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін.

Оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін передбачає виконання 10 завдань за трьома рівнями складності:

- 1 рівень – 4 завдання по 4 бала за кожне;

- 2 рівень – 3 завдання по 10 балів за кожне;

- 3 рівень – 3 завдання по 18 балів за кожне.

Максимально 100 балів за оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін.

 

4.3. Захист науково-дослідницьких робіт.

Для захисту роботи автору надається до 10 хвилин, для відповіді на запитання – до 5 хвилин.

Під час захисту проводяться дебати – обговорення проблемних аспектів робіт.

Порядок захисту та дебатів визначає журі.

Захист науково-дослідницької роботи

Критерій

Бали

1

Аргументованість вибору теми дослідження та її розкриття

45

2

Ступінь самостійності автора у виконанні роботи; особистий внесок автора в роботу

30

3

Логічність, послідовність, лаконічність, грамотність викладення матеріалу

30

4

Культура мовлення учасника, вільне володіння матеріалом

15

5

Активне кваліфіковане ведення дискусії, вичерпність відповідей

30

Всього

150

 

 

4.4. Для визначення загальної суми балів, отриманих учасниками у всіх розділах програми конкурсу, необхідно додати значення всіх 3-х складових конкурсу.

Максимальна сума балів, яку може отримати учень, дорівнює 350 балів.

4.5. По результатам заочного оцінювання складаються та оприлюднюються списки рекомендованих до подальшої участі конкурсантів. Учасникам які не рекомендовані до подальшої участі у конкурсі та не згодні з цим надається можливість протягом доби, після оприлюднення списків, подати, до відповідного оргкомітету, заявку на апеляцію. Кількість балів заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт оголошуються напередодні захисту науково-дослідницьких робіт. Якщо учасник не згоден із результатами заочного оцінювання, під час захисту роботи йому надається можливість навести відповідні аргументи щодо свого дослідження. За рішенням журі попередня оцінка може бути змінена.

В інших розділах програми всі одержані оцінки вважаються остаточними, якщо протягом однієї години після оголошення результатів учасником конкурсу не подано до оргкомітету апеляції в довільній письмовій формі.