Сектор освіти Олександрівської районної державної адміністрації

Умови проведення

Умови проведення

         1. Конкурс проводиться у три етапи:

І етап – районний;

II етап – обласний;

III етап - Всеукраїнський (фінальний).

         2. У загальноосвітніх, позашкільних і професійно-технічних навчальних закладах може проводитися відбірковий тур І етапу Конкурсу у формі конференцій наукових товариств учнів, якщо такі товариства у цих закладах діють.

         Порядок організації та проведення конференції наукового товариства учнів визначається наказом керівника навчального закладу або керівним органом наукового товариства.

         Підсумки конференції наукового товариства учнів затверджуються наказом керівника навчального закладу. На підставі цього наказу визначається список учнів, які братимуть участь у І етапі Конкурсу.

         3. Організацію та керівництво І етапом Конкурсу здійснюють місцеві органи управління освітою.

         4. Строки, місце проведення, визначення результатів І етапу Конкурсу, а також інші умови, передбачені цими Правилами, та строки подання робіт визначаються наказами місцевих органів управління освітою.

         5. Переліки наукових відділень, наукових секцій, в яких проводяться І і ІІ етапи Конкурсу, та базових дисциплін затверджуються окремими наказами відповідних органів управління освітою з урахуванням поданих заявок.

ІІІ етап Конкурсу проводиться в таких наукових відділеннях:

літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства;

мовознавства;

філософії та суспільствознавства;

історії;

наук про Землю;

технічних наук;

комп`ютерних наук;

математики;

фізики та астрономії;

економіки;

хімії та біології;

екології та аграрних наук.

         6. До переліку наукових відділень, в яких проводиться ІІІ етап Конкурсу, МОН України може вносити зміни за поданням НЦ «МАНУ» не частіше одного разу на два роки. Зміни до переліку наукових відділень, за якими проводиться Конкурс, затверджуються наказом МОН України.

         Перелік наукових секцій, у яких проводиться ІІІ етап Конкурсу, та базових дисциплін визначається щороку МОН України за поданням НЦ «МАНУ» та затверджується наказом МОН України.

         7. Для участі у І етапі Конкурсу керівники навчальних закладів, у яких навчаються учасники, у встановлені відповідними наказами строки подають до організаційних комітетів І етапу такі документи:

- заявки на участь у І етапі Конкурсу за формою згідно з додатком 1;

- анкети;

- науково-дослідницькі роботи учасників.

         8. Підсумки проведення І етапу Конкурсу затверджуються наказами місцевих органів управління освітою на підставі протоколів журі та оприлюднюються на офіційних веб-сайтах цих органів управління освітою не пізніше ніж через 10 календарних днів після закінчення І етапу.

За результатами І етапу Конкурсу формуються команди для участі в ІІ етапі.

         9. Для участі у ІІ етапі Конкурсу організатором І етапу у встановлені відповідними наказами строки учасниками подаються до організаційного комітету ІІ етапу такі документи:

- наказ про підсумки проведення І етапу Конкурсу;

- заявки на участь у ІІ етапі Конкурсу (додаток 1);

- інформація про результативність участі вихованців територіального відділення Малої академії наук України в І етапі Конкурсу (додаток 2);

- науково-дослідницькі роботи учасників.

         10. Втручання батьків та інших осіб у процедуру проведення Конкурсу, розгляду апеляційних заяв учасників, у роботу організаційного комітету та журі забороняються.

         11. Фото-, кіно-, телезйомки під час проведення Конкурсу здійснюються з дотриманням вимог чинного законодавства.

Умови проведення

I етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

у 2017/2018 навчальному році

 1. Мета та завдання

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (далі – конкурс) проводиться з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей України, виховання їх в дусі патріотизму та демократичних цінностей, створення умов для формування інтелектуального потенціалу нації.

Основними завданнями конкурсу є виявлення та підтримка обдарованих дітей, залучення інтелектуально та творчо обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької та експериментальної роботи, формування активної громадянської позиції, виховання самостійності, наполегливості, вміння формувати і обстоювати власну думку.

2. Програма конкурсу

2.1. I етап конкурсу проводяться з урахуванням навчальних досягнень учнів з відповідних базових дисциплін у таких наукових відділеннях Малої академії наук України  (далі – МАН):

 • історико-географічне;
 • філософії та суспільствознавства;
 • технічних наук;
 • комп’ютерних наук;
 • філології та мистецтвознавства;
 • математики;
 • фізики і астрономії;
 • економіки;
 • хімії та біології;
 • екології та аграрних наук.

 

3. Учасники конкурсу

1. У конкурсі беруть участь учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та учні (вихованці, слухачі) відповідного віку позашкільних навчальних закладів, які активно займаються науково-дослідницькою діяльністю.

У конкурсі можуть брати участь учні 7-8 класів за умови виконання ними випробувань із базових дисциплін за програмами 9 класу.

2. Учасник конкурсу може брати участь у декількох секціях або відділеннях за умови подання такої ж кількості робіт різних за змістом відповідно до напрямів секцій. У разі неспівпадіння базових дисциплін та рівнів завдань у секціях за рішенням журі учасник повинен писати декілька контрольних робіт.

3. Рішення про заміну попередньо заявленого учасника конкурсу приймає голова (співголова) оргкомітету в разі офіційного звернення.

4. До місця проведення конкурсу учасники прибувають організовано в супроводі керівника команди, який призначається з числа керівників гуртків, секцій, вчителів, викладачів навчальних закладів, активних учасників підготовки учнів до конкурсу. Керівник команди несе відповідальність за життя і здоров’я членів команди та підготовку документів щодо участі в конкурсі.

Питання присутності керівників команд, наукових керівників учасників конкурсу під час захисту науково-дослідницьких робіт вирішується оргкомітетом.

5. Категорично забороняється втручання батьків учасників та інших сторонніх осіб у процедуру проведення конкурсу та розгляду апеляцій.

6. Учасники конкурсу зобов’язані дотримуватись вимог цих Правил, програми конкурсу, норм поведінки, правил техніки безпеки та виконувати рішення оргкомітету й журі.

7. Питання фото-, кіно-, телезйомки під час проведення конкурсу заздалегідь узгоджується з оргкомітетом та головою журі секції.

8. У разі порушення цих вимог спільним рішенням оргкомітету та журі учасники можуть бути дискваліфіковані.

4. Умови визначення результатів І  етапу конкурсу

4.1. Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт.

 

Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи

(крім секції науково-технічної творчості та винахідництва

 і секції літературної творчості)

 

Критерій

Бали

1.

Актуальність, теоретичне і (або) практичне значення роботи

25

2.

Наукова новизна одержаних результатів

20

3.

Системність і повнота у розкритті теми; аргументованість висновків, їх відповідність отриманим результатам

20

4.

Дослідницький характер роботи; доцільність та коректність використаних методів дослідження

25

5.

Стиль, грамотність, логічність викладу; відповідність вимогам до змісту та оформлення наукових робіт

10

Всього

100

 

 

Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи

секції науково-технічної творчості та винахідництва

 

Критерій

Бали

1.

Актуальність, практичне, прикладне значення роботи

25

2.

Науково-технічна новизна, евристичність роботи

20

3.

Системність і повнота у розкритті теми; аргументованість висновків, їх відповідність отриманим результатам

20

4.

Дослідницький характер роботи; доцільність та коректність використаних методів дослідження

20

5.

Функціональна спроможність винаходу, наявність патенту

5

6.

Стиль, грамотність, логічність викладу; відповідність вимогам до змісту та оформлення наукових робіт

10

Всього

100

 

Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи

секції літературної творчості

 

Критерій

Бали

1

Повнота розкриття теми та художніх образів

40

2

Оригінальність образно-художнього мислення

30

3

Власна творча неповторність

20

4

Грамотність викладу, культура оформлення

10

Всього

100

 

 

4.2. Оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін.

Оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін передбачає виконання 10 завдань за трьома рівнями складності:

- 1 рівень – 4 завдання по 4 бала за кожне;

- 2 рівень – 3 завдання по 10 балів за кожне;

- 3 рівень – 3 завдання по 18 балів за кожне.

Максимально 100 балів за оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін.

 

4.3. Захист науково-дослідницьких робіт.

Для захисту роботи автору надається до 10 хвилин, для відповіді на запитання – до 5 хвилин.

Під час захисту проводяться дебати – обговорення проблемних аспектів робіт.

Порядок захисту та дебатів визначає журі.

Захист науково-дослідницької роботи

Критерій

Бали

1

Аргументованість вибору теми дослідження та її розкриття

45

2

Ступінь самостійності автора у виконанні роботи; особистий внесок автора в роботу

30

3

Логічність, послідовність, лаконічність, грамотність викладення матеріалу

30

4

Культура мовлення учасника, вільне володіння матеріалом

15

5

Активне кваліфіковане ведення дискусії, вичерпність відповідей

30

Всього

150

 

 

4.4. Для визначення загальної суми балів, отриманих учасниками у всіх розділах програми конкурсу, необхідно додати значення всіх 3-х складових конкурсу.

Максимальна сума балів, яку може отримати учень, дорівнює 350 балів.

4.5. По результатам заочного оцінювання складаються та оприлюднюються списки рекомендованих до подальшої участі конкурсантів. Учасникам які не рекомендовані до подальшої участі у конкурсі та не згодні з цим надається можливість протягом доби, після оприлюднення списків, подати, до відповідного оргкомітету, заявку на апеляцію. Кількість балів заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт оголошуються напередодні захисту науково-дослідницьких робіт. Якщо учасник не згоден із результатами заочного оцінювання, під час захисту роботи йому надається можливість навести відповідні аргументи щодо свого дослідження. За рішенням журі попередня оцінка може бути змінена.

В інших розділах програми всі одержані оцінки вважаються остаточними, якщо протягом однієї години після оголошення результатів учасником конкурсу не подано до оргкомітету апеляції в довільній письмовій формі.

5. Визначення переможців і нагородження учасників І етапу конкурсу

1. Конкурс має характер особистої першості. Переможці визначаються в кожній секції за сумою балів, отриманих учасниками в усіх розділах програми конкурсу.

Перше місце не визначається, якщо учасник набрав менше 85 балів.

Друге місце не визначається, якщо учасник набрав менше 80 балів.

Третє місце не визначається, якщо учасник набрав менше 75 балів.

2. При рівності сум балів декількох учасників місця визначаються з урахуванням підсумків захисту науково-дослідницьких робіт.

3. Кількість призових місць (перших, других, третіх) місць становить не більше 50 відсотків від загальної кількості учасників у кожній секції окремо з орієнтовним розподілом їх у співвідношенні 1:2:3.